Žalba - pristup informacijama

Ovaj obrazac žalbe temelji se na službenom obrascu preuzetom od Povjerenika za informiranje.

Dozvola: CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)

Objavljeno:

Žalba protiv rješenja tijela javne vlasti kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji

Ž A L B A

Ja, , iz izjavljujem žalbu protiv rješenja , klasa , urudžbeni broj , od . U žalbi se mora navesti rješenje koje se osporava, naziv tijela javne vlasti koje je rješenje donijelo, broj (Klasa, Urbroj, Broj) i datum rješenja.

Navedenim Rješenjem odbijen je zahtjev za pristup informaciji koji sam podnio/la dana . U zahtjevu sam zatražio/la od tijela javne vlasti informaciju .

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama članka 23. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) odbilo moj zahtjev zbog . Žalitelj treba detaljno objasniti i argumentirati zbog čega je nezadovoljan rješenjem.

Odbijanjem zahtjeva uskraćeno mi je zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama. Rješenje osporavam u cijelosti, odnosno u dijelu , te sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave Rješenje izjavljujem žalbu:

Tijelo javne vlasti je nepotpuno utvrdilo činjenično stanje iz razloga . Žalitelj treba navesti zbog čega je nezadovoljan rješenjem.

Na tako utvrđeno činjenično stanje pogrešno je primijenilo Zakon o pravu na pristup informacijama jer .

Iz svega navedenog je vidljivo da ne postoje razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama i uskratu zatražene informacije.

Na temelju navedenih razloga, predlažem Povjereniku za informiranje da uvaži moju žalbu, poništi rješenje tijela javne vlasti i omogući mi pristup zatraženoj informaciji. Uz žalbu se preporuča priložiti presliku rješenja, presliku podnesenog zahtjeva i dokaz o njegovoj predaji tijelu javne vlasti. U postupcima pred tijelima javne vlasti korisnici prava na informaciju su oslobođeni plaćanja upravnih i sudskih pristojbi.

U dana .

Potpis: Popunjeni obrazac potrebno je isprintati i potpisati vlastoručno te poslati poštom (ili skenirano e-poštom na [email protected]).