Pritužba na primjenu zakona

Dozvola: CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)

Objavljeno:

Predstavka na rad tijela javne vlasti vezano uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama

P R E D S T A V K A

Izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti . Bilo tko može podijeti predstavku. Radi se o slučajevima kada građanin uoči da tijelo javne vlasti nepravilno primjenjuje ili uopće ne primjenjuje neku odredbu zakona.

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama članka . stavka . Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) Podnositelj predstavke treba navesti zbog čega je nezadovoljan postupcima tijela javne vlasti vezano uz primjenu ZPPI-ja, npr. pogrešno naplaćuje materijalne troškove, ne objavljuje određene dokumente ili informacije na svojoj Internet stranici, nije imenovalo službenika za informiranje, umjesto da ustupi zahtjev za pristup ili ponovnu uporabu informacija nadležnom tijelu ili službeniku pogrešno upućuje građanina da to sam učini, i dr.

Povjerenik odnosno ovlašteni službenici u Uredu povjerenika (inspektori i drugi) razmotrit će svaku predstavku te će, ako navode ocijeni osnovanim, tražiti izvješće od tijela javne vlasti te ga uputiti da hitno otkloni utvrđene nezakonitosti. Podnesena predstavka može biti poticaj za provedbu inspekcijskog nadzora. O aktivnostima i mjerama poduzetima po predstavci podnositelj će biti obaviješten. Ispisati sadržaj predstavke i poslati na [email protected].

U dana .

Srdačan pozdrav,